دورهاے آتی

مباحث مالکیت فکرے و قراردادهاے حوزه مالکیت فکری
استراتژے مالکیت فکری‌

مدیریت دارایے هاے فکری
قراردادهاے حوزه مالکیت فکرے و
اسرار تجاری
برندینگ محصولات کشاورزے و صنایع دستے و نشانهاے جغرافیایے

موضوع حل و فصل اختلافات داورے و میانجیگرے درحوزه مالکیت فکری

آموزش مدیریت عملیاتے پروژه براے مدیران ارشد ومیانے

کنترل عملیاتے پروژه براے مدیران ارشد ومیانی

دورهاے گذشته

قراردادهاے حوزه مالکیت فکرے و
اسرار تجاری

مدیریت دارایے هاے فکری

مباحث مالکیت فکرے و قراردادهاے حوزه مالکیت فکری
استراتژے مالکیت فکری‌