همایش داخلے وبین الملل

به زودی همایش

آموزش مدیریت عملیاتے پروژه براے مدیران ارشد ومیانے توسط مدیر ارشد پروژه و مدیر بازار خاورمیانه  MIGRAVEN GMBH

بازار یابی تکنولوژی سولفورزدایی توسط مدیر ارشد  NAPTA CORPORATION

برگزارے نمایشگاه داخلے و بین المللے

مجری اعزام هیئت تجاری خوشه آبنبات به سلیمانیه عراق سال   1393

سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای کارگروه توسعه صادرات مازندران با هدف معرفی آخرین دستاوردهای تولیدی- صادراتی کشور، فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی،ایجاد ارتباط مستقیم بین فعالین اقتصادی ایران و تجار عراقی و کمک به افزایش صادرات غیر نفتی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق- سلیمانیه را در مرکز نمایشگاه های بین المللی سلیمانیه (تاسلوجه)