گروه مشاوره بین المللی ایرانیان فردا

در قالب شرکت سهامی خاص در سال 1392 به ثبت رسید .  وبا هدف ارائه خدمات مشاوره ،آموزش ، خدمات تجارت بین الملل واز طریق کنسرسیوم اجرا،مدیریت پروژه فعالیت خود را آغاز نمود است.

افتخار داریم که عمده اعضای این تیم در بهترین شرکتها  وموسسات بین المللی خارجی  وداخلی فعالیت می نماید . اعضای این تیم در کشور های چین – انگلیس – ایتالیا – فرانسه – سوئیس –آلمان – روسیه-بلژیک  و ایران فعال می باشند .

چشم انداز

رقابت پذیری بدنه مدیریت اجرائی کشور در مقایسه با سطح مدیریت کشور های توسعه یافته

ماموریت

ارتقاء دانش مدیریتی وتوان اجرائی مدیران و کارشناسان ایرانی برای ورود به بازار بین المللی وافزایش بهره وری راندمان کاری واجرائی پروژه داخلی کشور با بهره گیری از توان آموزشی  ومشاوره ای واجرائی تیم کارشناسان بین المللی این شرکت می باشد .

همکاران بین المللے

جناب آقاے حمید رضا باغچه سرایی
دکتراے الکترونیڪ از دانشگاه انگلستان،  یکے از ۱۱ تاجر تقریب مذاهب اسلامے و بنیان گزار و مدیر سابق مجمع جهانے اسلام در لندن و مشاور تجارے تعداد کثیرے از شرکت ها بزرگ در انگلستان بوده.
ومدیر شرکت نفتے All binali

جناب آقای علی نظری :

مدیر ارشد پروژه ومدیریت بازار خاورمیانه   MIGRAVEN GMBH

مدیر ارشد پروژه ورئیس سازمانی MIGRAVEN GMBH آلمان

مدیر بازار یابی و فروش MTV BROTHERS  S.R.O BRATISLAVA SLOVAKEI

جناب آقای فرزاد رادفر:
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، کارشناس ارشد حل و فصل اختلافات تجاری، مشاور قراردادها و مذاکرات تجاری، استارتاپ ها، حقوق تکنولوژی، سوئیس🇨🇭
همکارے با ASA در خصوص حل و فصل اختلافات تجارے